top2.jpg
top1.jpg
top3.jpg

Persondatabeskyttelse

Baggrund og historie

4. april 1950: EU’s konvention til beskyttelse af menneskerettigheder

24. oktober 1995: Databeskyttelsesdirektiv 95//46/EC

31. maj 2000: Lov om behandling af Persondata (Persondataloven)

25. maj 2018: Databeskyttelsesforordningen (Persondataforordningen)

EU’s konvention til beskyttelse af menneskerettigheder artikel 8, stk.1:

Uddrag:

”1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.”

Konventionen kan læses i sin helhed her (pdf)

Databeskyttelsesdirektivet 95/46/EC

Uddrag:

”om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om friudveksling af sådanne oplysninger:
(2) databehandlingssystemer er til for menneskets skyld; de skal være i overensstemmelse med
de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der gælder for fysiske personer, uanset
statsborgerskab og bopæl, herunder retten til privatlivets fred, og bidrage til at sikre økonomiske og sociale fremskridt og til at fremme samhandelen og det enkelte menneskes velfærd
(15) behandling af sådanne oplysninger er kun omfattet af dette direktiv, hvis den foregår ved
hjælp af elektronisk databehandling, eller hvis de pågældende oplysninger er indeholdt i eller skal indgå i et register, der er struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personerne for at lette adgangen til de pågældende personoplysninger”

Direktivet kan læses i sin helhed her

Som det ses af ovenstående dækker databeskyttelsesdirektivet 95/46/EC kun elektronisk behandling af data. Til gengæld forudsætter direktivet en forbedret national lovgivning til beskyttelse af personoplysninger, og bl.a. derfor, fik vi i Danmark ”Lov om behandling af Persondata af 31. maj 2000”

Lov om behandling af Persondata (Persondataloven)

Er stadig gældende og er i skrivende stund under revision i Justitsministeriet med tilpasninger til Databeskyttelsesforordningen, lovforslag til tilpasning af Persondataloven forventes fremsat i efteråret 2017.

En sammenskrevet udgave af den nuværende Persondatalov, udarbejdet af Datatilsynet, kan ses på Datatilsynets hjemmeside under overskriften Lovgivning, hvor der også er et link til Retsinformation med den oprindelige lovbekendtgørelse.

Databeskyttelsesforordningen

Denne forordning, pålægger dataansvarlige (virksomheder, foreninger og myndigheder) flere pligter i forhold til de(n) registrerede, giver de(n) registrerede flere rettigheder, og indebærer en harmonisering af bøde-niveau’et i hele Euro-zonen.

Forordningen kan læses i sin helhed her (pdf)

Tove

Kontakt TD Consult

Ønsker du at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed?

Kontakt mig på 40 25 46 26.

Skriv i formular